Opposition Players named Thomson


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
ThomsonPORTSMOUTH1906-071910-11
ThomsonSOUTHEND UTD1908-091910-11
ThomsonREADING1913-141914-15
ThomsonFOLKESTONE1938-391938-39
ThomsonDOVER ATHLETIC1939-401939-40
ThomsonHEREFORD UTD1947-481947-48