Opposition Players named Smyth,Cec


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Smyth,CecEXETER CITY1962-631965-66
Smyth,CecTORQUAY UTD1969-701969-70